Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk
Zondagsschool
Elke zondag is er, met uitzondering van de schoolvakanties en avondmaalzondagen zondagsschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het doel is de kinderen te brengen tot Jezus Die zelf gezegd heeft: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken (voor zulke mensen) is het Koninkrijk Gods”. Tijdens de zondagsschoollessen wordt er verteld uit de Bijbel en leren de kinderen een versje of Bijbeltekst. Er zijn twee groepen, een onderbouw en een bovenbouwgroep.
De zondagsschool begint aansluitend aan de ochtenddienst om 11.15 uur en duurt tot 12.00 uur. De zondagsschool is niet alleen bedoeld voor de kinderen van de gemeente.
Alle kinderen in de bedoelde leeftijdsgroep zijn van harte welkom.
 
Catechisaties
De catechisaties zijn bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar.
Tijdens de catechisatielessen wordt stilgestaan bij de geloofsleer en wordt geleerd wat nodig is om heilig te leven en zalig te kunnen sterven. Sterven is namelijk God ontmoeten en voor degenen die Hem hebben leren kennen als hun Zaligmaker betekent dat, dat zij voor eeuwig in mogen gaan in Zijn heerlijkheid.
De catechisaties zijn ook de plaats waar de jongeren met vragen over de Heere en Zijn dienst kunnen komen.

Er zijn momenteel twee catechisatiegroepen. De catechisaties worden verzorgd door onze pastoraal medewerker. De belijdeniscatechisaties worden verzorgd door de buurgemeente.
 
Jeugdverenigingen
Tijdens de catechisaties ontvangen de jongeren onderwijs, het worden dan ook catechisatielessen genoemd. Jeugdverenigingen hebben niet het karakter van lessen. Een verenigingsavond bestaat uit twee delen. Voor de pauze wordt er met elkaar nagedacht over een bepaald Bijbelgedeelte door beantwoorden van de vragen: “Wat staat er geschreven” en “Wat betekent dit voor mij persoonlijk”.
Na de pauze is er ruimte voor ontspanning in de vorm van knutselwerk of een spel. Verder is er jaarlijks een uitje. De oudste jeugdvereniging organiseert jaarlijks een kampweekend. Ook doen ze regelmatig mee aan bijv. volleybaltoernooien die door andere gemeenten of kerken worden georganiseerd.
De jeugdverenigingen dragen in belangrijke mate bij aan de onderlinge verbondenheid van de jongeren van de gemeente.
De gemeente kent vier jeugdverenigingen:
 
Jeugdclub "Benjamin":             jongens en meisjes van 7 t/m 9 jaar
 
Jeugdclub “Immanuël”:            jongens en meisjes van 10 t/m 12 jaar

Jeugdclub “De Parel”:              jongens en meisjes van 13 t/m 15 jaar

Jeugdvereniging “Daniël”:        jongeren van 16 jaar en ouder.
 
Mannen- en vrouwenvereniging
Binnen de gemeente functioneren zowel een mannen- als vrouwenvereniging. Tijdens de mannen- en vrouwenverenigingsavonden staat het met elkaar nadenken over Gods Woord centraal. Daarnaast is er de onderlinge ontmoeting. Gedurende het winterseizoen komen beide verenigingen regelmatig samen. 
 
Kringwerk
Tijdens het winterseizoen is er een Bijbelkring. Het doel van de Bijbelkring is het onderzoeken van Gods Woord. Er wordt tijdens deze avonden een Bijbelboek behandeld.
 
Preekbespreking
Een aantal keren per jaar is er aansluitend aan de middagdienst een preekbespreking voor de jeugd vanaf 12 jaar. Eerst is er dan een gezamenlijke broodmaaltijd en daarna wordt er aan de hand van vragen met elkaar nagedacht over de preek van die middag.

Bezinningsavond rond het Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend. De zondag waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt, wordt voorafgegaan door een week van voorbereiding. Een week waarin de persoonlijke relatie met God extra aandacht krijgt in ons persoonlijk leven. In deze week is er ook een bezinningsavond voor alle belangstellende gemeenteleden, ook voor hen die (nog) geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Tijdens deze avond wordt er door de predikant aan de hand van het avondmaalsformulier stilgestaan bij diverse aspecten aangaande het Heilig Avondmaal. 
 
 
Activiteiten
 
Gemeentedag
Jaarlijks wordt er aan het begin van het winterseizoen een gemeentedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van onderlinge ontmoeting in een ongedwongen sfeer. Diverse activiteiten hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd, zoals fietstochten, zeskampspellen en boerengolf. Het actieve programma wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue.
 
Verkoopdag
Om de lasten van het kerkgebouw te verlichten wordt er jaarlijks (meestal in mei) een verkoopdag georganiseerd. Tijdens deze dag zijn er vele gemeenteleden in de weer met de diverse activiteiten. Deze dag kenmerkt zich dan ook in de onderlinge verbondenheid.
 
Missionair
 
Evangelisatie
Binnen de gemeente is een evangelisatiecommissie actief. Zij zet zich in woord en daad in om het Evangelie van de opgestane Christus onder de aandacht te brengen van hen die hier niet (meer) van weten tot heil van de naaste en tot eer van onze God.
 
Zendingscommissie
De gemeente kent nog geen zendingscommissie. De noodzaak ervan wordt onderkent, maar gezien de omvang van de gemeente en de hoeveelheid noodzakelijk te verrichten taken en werkzaamheden ten behoeve van de opbouw van de gemeente hebben een aantal zaken meer tijd nodig om vorm te krijgen.