Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk


Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mattheüs 28:19)

Christus zelf heeft deze opdracht gegeven aan Zijn Kerk. Vanuit de innerlijke barmhartigheid van God is deze opdracht de motivatie om het evangelisatiewerk in en rond de gemeente ter hand te nemen. God heeft Zijn Zoon de wereld ingezonden om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was.

Om de evangelisatie vanuit de gemeente in praktijk handen en voeten te geven heeft de kerkenraad hiervoor een commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit enkele leden van de gemeente aangevuld met een afvaardiging van de kerkenraad.

De evangelisatiecommissie heeft zich ten doel gesteld om mensen in contact te brengen met het Woord van God en te getuigen van de genadige en rechtvaardige Schepper van hemel en aarde.

Gedurende het jaar vinden er vanuit de commissie diverse activiteiten plaats. Te denken valt aan het verspreiden van een evangelisatiefolder, aanwezig zijn met een stand op evenementen in en rond de gemeente of het ondersteunen van evangelisatieactiviteiten op andere plekken in het land.

Vanuit het sprekende voorbeeld van Paulus, mogen we biddend van God zelf de vrucht op dit werk verwachten. ( 1 Korinthe 3 )